Windows/Linux 跨语言通信框架:www.harries.cn !

Harry.Serials序列化介绍

添加时间:2014-11-04   浏览次数:4129

Harry.Serials支持系统及自定义对象,通过自定义二进制流格式来描述一个对象的序列化过程。自定义读写流的好处就是可以得到更好的性能,但缺点也相对明显的就是工作量比较多,恰好Harry.Serials已经把这部分复杂的工作都实现了,您只需要简单的调用就可完美的实现高率的序列化工作。

序列化调用

   byte[] data= Harry.Serials.Serialize.BinarySerialize(object);

反序列化调用

   object obj=Harry.Serials.Serialize.BinaryDeserialize(data);

   object obj=Harry.Serials.Serialize.BinaryDeserialize<T>(data);

测试数据对比:


下载组件